ประวัติความเป็นมา

  • จัดตั้งเป็น อบต.เมื่อวันที่  23 เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540
  • ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอเมืองสกลนคร  อยู่ห่าง

จากอำเภอเมืองสกลนคร  ประมาณ  21  กิโลเมตร

ทิศเหนือ  ติดต่อเขตหนองหาร  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักซีเมนต์กรมประมง  บริเวณพิกัด  V D  207940   ไปทางทิศตะวันออก  ตามหลักซีเมนต์กรมประมง  ถึงหลักซีเมนต์กรมประมง  บริเวณพิกัด  V D  216949  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ  200  เมตร  สิ้นสุดที่ฝายน้ำล้น  บริเวณพิกัด  V D 235940  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  3.5  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลโคกก่อง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากฝายน้ำล้น  บริเวณพิกัด  V D  235940  ไปทางทิศใต้  ตามลำน้ำพุง  (เก่า)  ถึงลำน้ำพุง (เก่า)  บริเวณพิกัด  V D  238917  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ  200  เมตร  สิ้นสุดที่สี่แยกบ้านหนองห้าง  บริเวณพิกัด  V D  252906  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  2  กิโลเมตร

ทิศใต้  ติดต่อตำบลตองโขบ  และตำบลด่านม่วงคำ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านหนองห้าง  บริเวณพิกัด   V D  252906  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ  200  เมตร  ถึงหลักไม้แก่นบ้านกุดจิก  บริเวณพิกัด V D  224885  ไปทางทิศเหนือตามลำน้ำพุง  (เก่า)  ถึงหนองแซง  บริเวณพิกัด  V D  220905  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวหลักไม้แก่น  ที่ปักไว้ทุกระยะ  200  เมตร  สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบ้านนาลาย  บริเวณพิกัด  V D  207900  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  5  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก          ติดต่อตำบลดงชน  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นบ้านนาลาย  บริเวณพิกัด  V D  207900  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ  200  เมตร  สิ้นสุดที่หลักซีเมนต์กรมประมงบริเวณพิกัด  V D  207940  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  4  กิโลเมตร

(2)   เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย  มีเนื้อที่ทั้งหมด   18   ตารางกิโลเมตร

(ประมาณ  11,250  ไร่)

(3)  ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  ลาดเอียงไปทิศเหนือ  เหมาะแก่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

(4)  สภาพพื้นที่   เป็นที่ราบ

(5)  จำนวนหมู่บ้าน  9  หมู่

–  จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. มีหมู่บ้านติดต่อกันทั้ง    9    หมู่

(6)  จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ      923      หลังคาเรือน  (ตามงานทะเบียนราษฎร์ของอำเภอเมืองสกลนคร)

การปกครอง  แบ่งเขตการปกครองเป็น  9  หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1  บ้านนาลาย

หมู่ที่ 2  บ้านดอนแก้ว

หมู่ที่ 3  บ้านอีเลิศ

หมู่ที่ 4  บ้านหนองห้าง

หมู่ที่ 5  บ้านกุดจิก

หมู่ที่ 6  บ้านดอนเปลือย

หมู่ที่ 7  บ้านม่วงลาย

หมู่ที่ 8  บ้านโคกลาย

หมู่ที่ 9  บ้านม่วงลาย

จำแนกเป็นหมู่บ้านประเภทต่างๆได้แก่

(1)  หมู่บ้าน  อพป.                    จำนวน  –              หมู่บ้าน

(2)  หมู่บ้าน  ปชด.                    จำนวน   –              หมู่บ้าน

(3)  หมู่บ้านปลอดยาเสพติด     จำนวน   –              หมู่บ้าน

(4)  หมู่บ้านแผ่นดินทอง          จำนวน   –              หมู่บ้าน

(5)  หมู่บ้าน                 –              จำนวน   –              หมู่บ้าน

  • ประชากร

(1)  จำนวนราษฎร  รวมทั้งสิ้น  4,815  คน  เป็นชาย        2,397  คน  เป็นหญิง  2,418  คน

(2)  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น      923    ครัวเรือน

  • สัดส่วนอายุประชากร
กลุ่ม อายุ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) คิดเป็นร้อยละ
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1  วัน – 3 ปี

4  ปี – 6 ปี

7  ปี – 12 ปี

13 ปี – 14 ปี

15 ปี – 18 ปี

19 ปี – 50 ปี

51 ปี – 60 ปี

61 ปีขึ้นไป

 

192

234

274

322

316

548

329

227

 

194

237

281

322

319

549

330

230

 

386

471

555

644

635

1,097

659

457

 

7.87

9.6

11.31

13.13

12.94

22.36

13.43

9.31

รวม 2,442 2,462 4,904 100

 

1.4  ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลม่วงลายมีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดกับหนองหาน  เป็นทุ่งนาในที่ลุ่มมีลำน้ำพุงและลำห้วยไหลผ่าน  สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับการการทำนาข้าว  และปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว  เช่น  มะเขือเทศ  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ฯลฯ