นายก

 นายวัฒนา  นนท์สะเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
รองยอด
นายยอด  จันทรังษี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
รองเหี่่ยว
นายสมเกียรติ  จันทรังษี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย