สภาพทั่วไป

ตำบลม่วงลายมีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดกับหนองหาน  เป็นทุ่งนาในที่ลุ่มมีลำน้ำพุงและลำห้วยไหลผ่าน  สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับการการทำนาข้าว  และปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว  เช่น  มะเขือเทศ  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของอำเภอเมืองสกลนคร  อยู่ห่าง

จากอำเภอเมืองสกลนคร  ประมาณ  21  กิโลเมตร

ทิศเหนือ  ติดต่อเขตหนองหาร  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักซีเมนต์กรมประมง  บริเวณพิกัด  V D  207940   ไปทางทิศตะวันออก  ตามหลักซีเมนต์กรมประมง  ถึงหลักซีเมนต์กรมประมง  บริเวณพิกัด  V D  216949  ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ  200  เมตร  สิ้นสุดที่ฝายน้ำล้น  บริเวณพิกัด  V D 235940  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  3.5  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลโคกก่อง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากฝายน้ำล้น  บริเวณพิกัด  V D  235940  ไปทางทิศใต้  ตามลำน้ำพุง  (เก่า)  ถึงลำน้ำพุง (เก่า)  บริเวณพิกัด  V D  238917  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ  200  เมตร  สิ้นสุดที่สี่แยกบ้านหนองห้าง  บริเวณพิกัด  V D  252906  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  2  กิโลเมตร

ทิศใต้  ติดต่อตำบลตองโขบ  และตำบลด่านม่วงคำ  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านหนองห้าง  บริเวณพิกัด   V D  252906  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ  200  เมตร  ถึงหลักไม้แก่นบ้านกุดจิก  บริเวณพิกัด V D  224885  ไปทางทิศเหนือตามลำน้ำพุง  (เก่า)  ถึงหนองแซง  บริเวณพิกัด  V D  220905  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตามแนวหลักไม้แก่น  ที่ปักไว้ทุกระยะ  200  เมตร  สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบ้านนาลาย  บริเวณพิกัด  V D  207900  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  5  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก          ติดต่อตำบลดงชน  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นบ้านนาลาย  บริเวณพิกัด  V D  207900  ไปทางทิศเหนือ  ตามแนวหลักไม้แก่นที่ปักไว้ทุกระยะ  200  เมตร  สิ้นสุดที่หลักซีเมนต์กรมประมงบริเวณพิกัด  V D  207940  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  4  กิโลเมตร

(2)   เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย  มีเนื้อที่ทั้งหมด   18   ตารางกิโลเมตร

(ประมาณ  11,250  ไร่)